Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Sociale dienstverlening  /  Verhoogde tegemoetkoming   /  Voorwaarden

Voorwaarden


Het recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT) geeft recht op een hogere terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging. Dit recht is vooral bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Jouw recht op verhoogde tegemoetkoming moet in alle gevallen behandeld worden door jouw mutualiteit. We sommen de twee situaties op hoe jij recht krijgt op de RVT. 


Voorwaarden

Situatie 1: je krijgt een sociale uitkering

Als je een van de volgende uitkeringen krijgt, dan kent het ziekenfonds je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:

 • het leefloon van het OCMW (dat je gedurende drie maanden moet ontvangen)
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een rentebijslag
 • de toelage voor personen met een erkende handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid
 • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. In Vlaanderen is de huidige benaming van deze uitkering 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood'

Dat is ook het geval:

 • voor een kind met een erkende fysieke of mentale beperking (erkend voor minstens 66%)
 • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
 • voor een weeskind


Situatie 2: je krijgt geen sociale uitkering

Als je niet automatisch de verhoogde tegemoetkoming geniet, dan kan je bij jouw ziekenfonds een aanvraag indienen.

Er zijn twee mogelijke gevallen.

Geval 1: je bevindt je in een van de volgende situaties of je bent:

 • invalide, gepensioneerde
 • erkend als persoon met een handicap
 • al minstens drie maanden volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid
 • zelfstandige met overbruggingsrecht gedurende ten minste een kwartaal
 • eenoudergezin
 • persoon geïdentificeerd in het kader van de proactieve flux. De proactieve flux is een gegevensuitwisseling tussen administraties om potentiële gezinnen te identificeren met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wanneer je in dat kader geïdentificeerd bent, informeert jouw ziekenfonds jou hierover.

Je hebt enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van jouw gezin lager is dan 23680,87 EUR (vermeerderd met 4383,98 EUR per bijkomend gezinslid). 

In dat geval zal het ziekenfonds je vragen een verklaring met betrekking tot jouw huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in jouw gezin is vastgelegd. Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen via jouw laatste aanslagbiljet.


Geval 2: je bevindt je niet in een van die situaties:

het ziekenfonds zal jou bijkomend vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot het inkomen van jouw gezin tijdens het vorige jaar. Dat moet beneden een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in jouw gezin is vastgelegd.

Het ziekenfonds zal ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald jouw laatste aanslagbiljet.

De inkomens waarmee rekening wordt gehouden in het kader van de verhoogde tegemoetkoming zijn de bruto-belastbare inkomens. Dit verwijst naar de inkomens zoals vastgesteld voor inkomstenbelasting vóór enige aftrek, vermindering, vrijstelling, immunisatie. De beroeps- de onroerende, de roerende en de diverse inkomens worden in aanmerking genomen, met inbegrip van inkomens uit het buitenland.

Concreet betekent dit dat bij de berekening van het gezinsinkomen alle bedragen die als fiscaal inkomen worden aangemerkt, in aanmerking worden genomen, ook als dit inkomen uiteindelijk niet wordt belast.

Op basis daarvan gaat het ziekenfonds na of je de voorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming vervult. Zo ja, ontvang je die verhoogde tegemoetkoming onmiddellijk.


Procedure

Als je de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, kan je de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen bij jouw ziekenfonds.

www.cm.be

www.helan.be

www.lm-ml.be

www.nzvl.be

www.vnz.be

www.solidaris-vlaanderen.be


MEER INFO OVER VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Geen resultaten gevonden.