Een overzicht van alle aktenames van meldingen m.b.t. stedenbouwkundige of milieuvergunningsplichtige handelingen, exploitaties of activiteiten is hieronder online beschikbaar via het Loket Openbaarmaking Zottegem. Voor het inhoudelijk raadplegen van de betrokken dossiers en aktenames, kan je na afspraak terecht bij de dienst Stedenbouw. 
 
Beroepsmogelijkheid
Tegen de aktename van een melding kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, binnen de 45 dagen na hetzij de dag van betekening (aanvrager), hetzij de dag van aanplakking van de aktename (derden).

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.