Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Reglementen  /  Belastingen en retributies  /  Actuele belastingen

Actuele belastingen


 
Titel Orgaan Goedk. Bekendm. Document Vernietiging
Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2024-2025 Gemeenteraad 20 11 2023 04 01 2024 Download PDF Edit
Belastingreglement voor nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en automatenshops Gemeenteraad 20 12 2021 01 01 2022 Download PDF Edit
Gebruik openbare weg Gemeenteraad 20 04 2020 02 06 2023 Download PDF Edit
Het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen Gemeenteraad 14 12 2020 30 03 2021 Download PDF Edit
Leegstaande gebouwen Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Milieubijdrage op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Ontbreken parkeerplaatsen Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Opcentiemen onroerende voorheffing Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Personenbelasting Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Plaatsen terrassen Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Tweede verblijven Gemeenteraad 20 12 2021 14 02 2022 Download PDF Edit
Verspreiding reclamedrukwerk Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit

Bezwarenprocedure bij belastingen

Elke belastingplichtige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting. Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.  
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt per aangetekende brief bekendgemaakt. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.
De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.  Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.
Het beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor onze gemeente is dat Rechtbank van eerste aanleg te Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.
De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in cassatie (artikel 1073)
De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.