Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Publieke inspraak plan-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

29 jul 2021

Publieke inspraak plan-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027


Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER (plan-milieueffectrapport) voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027, om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen.
 
Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota/ontwerp-MER. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De periode van terinzagelegging loopt van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021.
 
De kennisgevingsnota kan geraadpleegd worden:
Opmerkingen? 
Wie dat wenst, kan milieueffecten aangeven die extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke alternatieven. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Iedereen kan zijn opmerkingen tot en met 29 augustus 2021 bezorgen: 

1: Online via een digitaal inspraakformulier op Omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota.
2: Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Omgeving
  • Team Mer, Plan-MER 0272
  • Koning Albert II-laan 20 bus 8
  • 1000 Brussel
3: via een e-mail naar mer@vlaanderen.be, met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel

Meer informatie