Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Oproep: nieuwe samenstelling GECORO

12 mrt 2021

Oproep: nieuwe samenstelling GECORO


12.03.2021
 
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), die hetstadsbestuur adviseert inzake ruimtelijke ordening, wordt opnieuw samengesteld en benoemd. Deze commissie heeft als voornaamste taken: advies geven, opmerkingen formuleren of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit kan op eigen initiatief zijn of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad. In Zottegem telt de commissie 13 leden en bestaat enerzijds uit 9 vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen en anderzijds uit 4 deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening.

De huidige oproep betreft uitsluitend de "deskundigen”: geïnteresseerden die op basis van ervaring of diploma’s in de sector ruimtelijke ordening of verwante domeinen, in aanmerking denken te komen als deskundige, kunnen zich mits motivering schriftelijk kandidaat stellen.

Voorwaarden voor de samenstelling van de GECORO: 
 • gemeenteraadsleden kunnen geen lid worden van de commissie;
 • leden wonen bij voorkeur in Zottegem, maar dit is geen vereiste;
 • hoogstens 2/3de van het totaal aantal leden van de commissie mag van hetzelfde geslacht zijn;
 • huidige leden kunnen zich opnieuw kandidaat stellen;
 • voor elk effectief lid moet een plaatsvervanger voorgedragen worden. Kandidaat-deskundigen kunnen ofwel zelf een plaatsvervanger voordragen of dit overlaten aan de gemeenteraad. 
Kandidaat-deskundigen (en plaatsvervangers) dienen zo goed mogelijk te beantwoorden aan onderstaand profiel:
 • Voeling hebben met wat in de gemeente leeft;
 • Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen;
 • Het algemeen belang kunnen laten primeren op private belangen;
 • Inzicht hebben in, minstens vertrouwd zijn met de hedendaagse ruimtelijke ordening;
 • Voldoende beschikbaar zijn om dossiers op een korte tijd door te nemen, zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en erover te vergaderen om tot een advies te komen;
 • Communicatief en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid;
 • Kennis hebben van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), het provinciaal ruimtelijk beleidsplan (‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’) en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en elk advies in het kader daarvan te toetsen. 

Kandidaturen dienen schriftelijk gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gustaaf Schockaertstraat 7 in 9620 Zottegem, uiterlijk op vrijdag 26 maart 2021. Enkel gemotiveerde kandidaturen zullen in overweging genomen worden.