Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Kansarmoede-index: cijfers en aanpak Zottegem

11 jun 2021

Kansarmoede-index: cijfers en aanpak Zottegem


Kind en gezin communiceerde vandaag de kansarmoede-indexen voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Deze index geeft het gemiddeld percentage kansarme kinderen door in de laatste 3 geboortejaren: 2018-2019-2020. Om tot deze index te komen beoordeelt het lokale team bij elke geboorte 6 levensdomeinen van het gezin. Deze cijfers bevestigen de trend die Stad Zottegem reeds een aantal jaren detecteert. Vanuit Vlaams perspectief wordt Zottegem nog steeds als een modale stad beschouwd voor wat betreft kansarmoede. Niettemin is het belangrijk om met deze cijfers aan de slag te gaan. Met het meerjarenplan 2020-2025 werden dan ook specifiek een aantal acties opgenomen om kinderarmoede aan te pakken.
 
Er is een stijging van de kansarmoede-index in Zottegem. We zien een toename van het aantal kansarme kinderen: 10% van alle kindjes die jaarlijks geboren worden krijgt op 3 levensdomeinen een beoordeling onvoldoende. Deze stijging wordt deels verklaard door de toename van ingeweken kansarme gezinnen. We zien een geleidelijke stijging van gezinnen met een migratieachtergrond die in Zottegem komen wonen. Een derde van deze gezinnen is kwetsbaar. Een kwart van de kindjes in 2020 geboren heeft een moeder die anderstalig is..
 
Voor alle geboortes worden de noden gedetecteerd door het lokale team van Kind en Gezin dat is ingebed in de werking van Huis van het Kind. Dit wil zeggen dat gezinnen die binnen de kansarmoede-index worden gedetecteerd dan ook opgevolgd worden om indien nodig hulp- en dienstverlening te krijgen wanneer zij daarvoor open staan.
 
De recente integratie van het OCMW en stadsbestuur zorgt voor een geïntegreerde en aanklampende aanpak. Samen met de gemeenten van de eerstelijnszone wordt gewerkt aan een project ‘geïntegreerd breed onthaal’. Via dit project beogen ze samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de sociale diensten van de mutualiteiten preventief aan de slag te gaan met gezinnen met kinderen van 0-3 jaar. Het project werd voor uitvoering goedgekeurd en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

De dienst activering van het OCMW – onderdeel van de sociale dienst – zet in op het activeren en toeleiden naar de arbeidsmarkt van cliënten van het OCMW. Hiervoor werden samenwerkingen aangegaan om kwetsbare mensen toe te leiden naar een reguliere tewerkstelling. Op die manier slagen gezinnen erin om hun inkomen op te krikken.
 
Een van de bijkomende struikelblokken is een te kort aan kinderopvangplaatsen, ook voor mensen die werkzoekend zijn of een opleiding moeten volgen. We voorzien een uitbreiding van het aantal locaties kinderopvang binnen de stad, niet alleen door zelf een locatie in te richten, maar ook door actief panden te gaan uitzoeken die kunnen verhuurd worden aan onthaalouders. Bovendien hebben wij een dossier ingediend voor bijkomende inkomensgerelateerde opvangplaatsen.
 
Zowel binnen de eigen dienstverlening als uit overleg met het Zottegems onderwijs blijkt de toegenomen kwetsbaarheid en anderstaligheid van de inwoners. Om dit te ondervangen worden brugfiguren ingezet op de basisscholen, die de schoolteams kunnen ondersteunen in omgaan met dit gegeven. De brugfiguren werken samen met de scholen een aangepast onthaalbeleid uit en zorgen ervoor dat kwetsbare ouders ook kunnen deelnemen aan het schoolse gebeuren. Op die manier wordt getracht de onderwijsloopbaan van (kwetsbare) kinderen gunstig te beïnvloeden. In het najaar wenst het stadsbestuur eveneens over te gaan tot het aanstellen van een medewerker onderwijs/integratie om dit mee te coördineren en ondersteunen.
 
We zijn ervan overtuigd dat we met al deze maatregelen de goede weg zijn ingeslagen om de gezinnendie in deze cijfers vervat zitten te begeleiden zodat zij in de eerste levensjaren van hun kinderen een doorstart kunnen maken naar een minder kwetsbare situatie.