Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Gunstig resultaat aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

6 dec 2021

Gunstig resultaat aanpassing meerjarenplanning 2020-2025


Op de gemeenteraad van december staat, naar jaarlijkse gewoonte, de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 geagendeerd. Deze meerjarenplanning vertoont opnieuw een gunstig resultaat (2.333.960 EUR in 2022) en een positieve autofinancieringsmarge (3.807.426,55 EUR in 2022), ondanks een stijgende exploitatiekost en duurder wordende investeringsprojecten.
 
Het inzetten op een betere werking, nood aan nog meer digitalisering en gekwalificeerd personeel doen de gewone uitgaven oplopen. Stijgende voedsel- en energieprijzen, pensioenlasten en loonindexeringen doen de rest. Ook de coronacrisis blijft parten spelen, vooral dan in de welzijnssector. Het aantal leefloners, steuntrekkers en gezinnen die nood hebben aan voedselpakketten is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Aan de inkomstenzijde zorgt de nieuwe tariefmethodologie van de VREG ervoor de dividenden uit de energiesector zwaar onder druk komen te staan. Een meevaller is wel dat de impact van de coronacrisis op de inkomsten uit de personenbelasting voorlopig beperkt blijft en de ramingen voor de komende jaren hoger uitvallen dan initieel gedacht.
 
De voorziene bouwprojecten worden stuk voor stuk duurder. De stijgende grondstofprijzen, de problematiek van de containerschepen, en de verstoorde internationale markten zorgen ervoor dat de inflatie de hoogte inschiet, wat vaak leidt tot hoge prijsstijgingen. Die laten zich duidelijk voelen in de kostprijs van de vooropgestelde investeringen. Of het nu gaat over de restauratie van de Beiaard, de verhuis van het Huis van Kind of de opwaardering van de stadionsite aan de Bevegemse Vijvers, in elk investeringsdossier worden we geconfronteerd met nieuwe kostprijsramingen die een pak hoger liggen dan voorzien.

Dit heeft tot gevolg dat Stad Zottegem op zoek moest naar bijkomende financieringsmiddelen en diende te lenen, wat er toe leidt dat de vooropgestelde schuldconsolidatie momenteel niet meer realiseerbaar is. De laatste drie jaren werden de investeringen steeds zelf gefinancierd. Dat is nu niet langer mogelijk. Het is dankzij die belangrijke inspanning in de laatste jaren dat de stad nog steeds financieel gezond is en zo voldoende reserves heeft opgebouwd om vandaag relatief makkelijk het hoofd te kunnen bieden aan de huidige stijgende lasten. De meerjarenplanning vertoont immers nog altijd in elk jaar een overschot en een positieve autofinancieringsmarge voor de resterende duur van de legislatuur.

De belangrijkste projecten die in 2022 opgestart worden zijn:
  • De realisatie van het Milieu Educatief Centrum Beisloven (1.200.000EUR)
  • De restauratie van het Kasteel van Egmont (950.000 EUR)
  • Restauratie van de Beiaard en Toren Dekenale Kerk (2.300.000 EUR)
  • Verhuis Huis van het Kind naar de OCMW site (2.400.000EUR)
  • Wegeniswerken in de Leeuwerikstraat (390.000 EUR) en Welzijnsstraat (430.000 EUR)