Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS en plan-MER

4 apr 2022

Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS en plan-MER


De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. 

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden. 

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen: 
  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 
Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.
 
Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER. 

Het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen zijn vanaf 19 april 2022 online in te kijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar is ook meer informatie te vinden over het openbaar onderzoek. Personen zonder computer of internet, kunnen gebruikmaken van een openbare computer via het stadsbestuur. Deze documenten zijn ook op afspraak (digitaal) in te kijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Hiervoor is een afspraak nodig via het nummer 02 553 75 86 of SIDO.omgeving@vlaanderen.be

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 is er de mogelijkheid om opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?
  • Via e-mail: Vermeld minstens naam en adres. Als er in bijlage documenten worden toegevoegd in pdf-formaat, moet dit met tekstherkenning (OCR). Een opmerking of bezwaar wordt gemaild naar milieu@zottegem.be
  • Per brief: Vermeld minstens naam en adres. Verstuur een brief naar volgend adres: Stad Zottegem, College van burgemeester en schepenen, G. Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem.