Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Nieuws  /  Aanpassing meerjarenplanning

19 dec 2023

Aanpassing meerjarenplanning


Op de gemeenteraad van december stond, naar jaarlijkse gewoonte, de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 geagendeerd. Deze meerjarenplanning vertoont opnieuw een gunstig resultaat (606.511 euro in 2024) en een positieve autofinancieringsmarge (91.032 euro in 2024).

Het opmaken van een (aangepast) meerjarenplan is de laatste jaren al een uitdaging geweest. Na de coronacrisis kwam er in 2022 de inval van Rusland in Oekraïne. Dit jaar zien we een heropflakkering in het Midden-Oosten van het Israëlische-Palestijnse conflict, wat voor een aanhoudende druk op ons economisch bestel zorgt. Ook voor de gevolgen van de klimaatopwarming kunnen we niet langer blind zijn.

Alle uitdagingen van deze tijd en de beleidskeuzes waar we ons blijvend voor inzetten, zoals een kwaliteitsvolle dienstverlening, een hoge graad van digitalisering, werken met gekwalificeerd personeel en het voldoen aan de noden in de sociale zorg, doen de exploitatie-uitgaven oplopen. Gelukkig konden we ook rekenen op een aantal meevallers. Zo konden de uitgaven voor elektriciteit en gas neerwaarts bijgesteld worden door de stabilisatie van de energiemarkt. Bovendien bleken, volgens de nieuwe ramingen van de FOD Financiën, de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting hoger uit te vallen in 2023 dan verwacht en konden de prognoses voor de inkomsten uit de onroerende voorheffing worden verhoogd. Ook de ontvangsten uit het gemeentefonds vielen beter mee dan verwacht en de subsidies voor personeel uit het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) konden worden ingeschreven.

Voldoende opgebouwde reserves

In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn het vooral de personeelskosten en de sociale dienstverlening waarvan de kosten de hoogte in gaan.

In de geplande investeringen en projecten laten de prijsstijgingen zich eveneens duidelijk voelen. Of het nu gaat over de opwaardering van de stadionsite aan de Bevegemse Vijvers, over wegeniswerken of over de verhuis van het Huis van het Kind, elk investeringsdossier wordt telkens weer geconfronteerd met nieuwe kostprijsramingen die een pak hoger liggen dan voorzien. Hiervoor werden de nodige middelen voorzien.

En toch, dankzij de belangrijke financiële inspanningen van de laatste jaren, heeft de stad voldoende reserves opgebouwd om ook in deze woelige omstandigheden nog het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende lasten en de nieuwe uitdagingen van vandaag. De meerjarenplanning vertoont immers nog altijd in elk jaar een overschot en een positieve autofinancieringsmarge voor de resterende duur van de legislatuur. Meer nog, ook dit jaar hoeft er niet geleend te worden om dit alles te financieren.