Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove

Op 31 augustus 1996 werd het gerenoveerde ontmoetingscentrum van Sint-Maria-Oudenhove officieel opengesteld. Dat leek ons een goed uitgangspunt om de geschiedenis van het gebouw onder de loupe te nemen.

Tussen de Faliestraat en de Hazestraat, nabij het centrum van Sint-Maria-Oudenhove, ligt een complex bestaande uit een vroegere school met vier klassen en een onderwijzerswoning. Op 31 maart 1871 besliste de Gemeenteraad tot de bouw ervan "overwegende dat de gemeente tot nog toe niet voorzien (is) van een schoolgebouw met onderwijzerswoonst en verdere afhankelijkheden en dat er aan deszelfs bestuur ambtelijke en dringende uitnoodigingen zijn gedaan geworden om zonder verlof maatregels te nemen tot de opbouwing van dit gesticht waarvan de noodzakelijkheid in de algemeenheid erkend wordt”. Het Gemeentebestuur werd dus door de hogere overheid aangepord om dringend een schoolgebouw op te trekken en men had al de nodige percelen aangekocht. De bouwgrond inbegrepen, werd de kostprijs van het project geraamd op 19 533 BEF, een bedrag dat de financiële armslag van Sint-Maria-Oudenhove ruim oversteeg. Men klopte aan bij de Provincie om een subsidie van 17 745 BEF te krijgen, maar daar gaf men niet thuis. Op hetzelfde moment was men in de gemeente ook druk bezig met de plannen voor de bouw van een nieuwe pastorij. Op 28 mei 1871 doet men een nieuwe poging om vooralsnog bij de hogere overheid geld los te krijgen: "overwegende dat de drukkende belastingen reeds lang bestaan, dat de gemeentenaren daartegen beginnen te murmureren en dezelve niet meer betalen dan met last en tegenzin, dat daaruit voor de leden van den raad eene vrees ontstaat ten gevolge van welke zij den tol dezer belastingen niet meer zouden durven verhoogen”.

De school werd opgetrokken in 1872. Een hardstenen plaat op de linkeraanbouw van de vroegere onderwijzerswoning met datum 20 september 1872 slaat op de inhuldiging van het gebouw. Het complex was gemeenteschool tot september 1976. Toen bleven er nog twee klassen over, maar het minimumaantal van dertig leerlingen werd niet meer gehaald. Al in 1964 kwam er trouwens een klaslokaal vrij, zodat op 4 september dat jaar de Gemeenteraad kon beslissen dat "de plaatselijke jeugdbeweging voor jongens, geleid door E.H. Van Rostenberge” (Chiro), er onderdak kreeg. De onderwijzerswoning werd tot 1949 bewoond door de hoofdonderwijzer. Dat jaar vraagt de nieuw aangestelde hoofdonderwijzer, Achiel Vanderzwalmen, om niet in de onderwijzerswoning te moeten wonen, wat goedgekeurd wordt door de Gemeenteraad op 30 juli 1949. Tijdens dezelfde zitting wordt beslist de vrijgekomen woning te verhuren aan onderwijzer Valère De Reghel, dit na stemming, want ook onderwijzeres Maria De Smet-Van Damme kwam in aanmerking. Als eerstgenoemde zich in 1960 een eigen huis bouwt, laat men het andere onderwijspersoneel een "verklaring van afstand” ondertekenen, zodat de onderwijzerswoning nu vrij komt. Op 30 januari 1960 wordt de bestemmingsverandering geakteerd: het schoolhuis wordt gemeentehuis met ingang van 1 januari (!) 1960.

De gemeentelijke diensten werden dus in 1960 in de vroegere onderwijzerswoning, vandaag Faliestraat nr. 27, ondergebracht. Daar ging echter een heel verhaal aan vooraf. Eerder lag het gemeentehuis aan de overzijde van de straat, in de herberg op de hoek van de Faliestraat en Ten Ede, vandaag Faliestraat nr. 48-50. Van oktober 1951 tot december 1953 had de arrondissementscommissaris er de gemeente telkens weer gewezen op de "noodzakelijkheid een eigen gemeentehuis te bezitten” en op 23 december 1953 besliste de Gemeenteraad: "Gezien de langdurige opzoekingen door het Gemeentebestuur gedaan om een geschikte grond te vinden die zou dienen tot het oprichten van een eigen gemeentehuis (en) overwegende dat die grond niet gevonden geworden is, het schoolhuis der gemeenteschool in een gemeentehuis om te vormen en tot het bouwen van een nieuw schoolhuis over te gaan op een deel grond der gemeente, nevens het bestaande schoolhuis”. De hogere overheid blijft aanmanen tot spoed en op 12 juli 1955 besluit men tot het vragen van de machtiging om een huis op de Dorpsplaats aan te kopen. Deze denkoefening wordt niet gerealiseerd, want op 14 maart 1956 komen in de Gemeenteraad opnieuw de eerdere plannen van 1953 op tafel en het ontwerp van de Gentse architect Adrien Bressers tot het "bouwen van een nieuw schoolhuis, het omvormen van het bestaand schoolhuis in gemeentehuis en het vernieuwen van het dak van het bestaande schoolhuis en de aanpalende klaslokalen” wordt goedgekeurd. Een beslissing die nooit zou worden uitgevoerd.

Met de fusie (1977) waarbij Sint-Maria-Oudenhove werd opgesplitst en deels bij Brakel, deels bij Zottegem werd ondergebracht, verloor het gebouw zijn gemeentehuisfunctie. Kort daarop werd het een tijd gebruikt als halfweghuis, een woning waar daklozen tijdelijk een onderkomen vonden. De rest van het complex werd in de loop van de jaren onder andere gebruikt als lokaal voor de jeugdclub "Cygnus”, als repetitielokaal voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en als bibliotheek. Ook de kiesverrichtingen vonden er plaats.

In het kader van de politiek van het Stadsbestuur om in elke deelgemeente een goed uitgerust ontmoetingscentrum te voorzien, werd het ganse complex grondig gerenoveerd. De Gemeenteraad keurde dat op 25 oktober 1993 principieel goed. Johan Van Den Berghe werd aangesteld als architect-ontwerper en op 26 september 1994 begon de PVBA Baekeland uit Maarkedal met de ruwbouw. Het ontmoetingscentrum voorziet in twee vergaderlokalen, een keuken en een grote feestzaal van 115 m². De volledige inrichting qua meubilair werd gefinancierd door Brouwerij Wieze. De prachtige bakstenen gevel van de onderwijzerswoning werd intact bewaard, maar de eigenlijke toegang van het ontmoetingscentrum ligt aan de Hazestraat. De site geeft een bijzonder verzorgde indruk. Wat meteen opvalt, is het contrast tussen de bewaarde oude elementen en de nieuw gebouwde volumes. De klaslokalen en de onderwijzerswoning werden in het wit geverfd en grondig gerenoveerd. Vooral bij de klaslokalen is duidelijk te zien hoe men er met behoud van de bestaande gevelritmiek in geslaagd is om een modern ogende, functionele ruimte te creëren. Tussen de klaslokalen en de achtergevel van de onderwijzerswoning werd een nieuw volume opgetrokken. Deze moderne middenpartij wordt letterlijk in de verf gezet: de rood geverfde stenen contrasteren sterk met de wit geverfde behouden volumes. De centrale inkom is vrij hoog uitgebouwd. Men wordt als het ware uitgenodigd om dit ontmoetingscentrum binnen te treden. Het hoge volume symboliseert tevens het oriënterende: het ontmoetingscentrum als referentiepunt voor het socio-culturele leven van Sint-Maria-Oudenhove. Een ruime parking en het werken met niveaus geven de site een extra dimensie.

© Danny Lamarcq
 


Cultuur

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 61
cultuur@zottegem.be

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory