Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Over Zottegem  /  Een vleugje geschiedenis  /  De Gilde van de Orde van Sotto

De Gilde van de Orde van Sotto


1. Oprichting en doelstelling

"De Gilde van de Orde van Sotto" werd opgericht in 1995 en dit naar aanleiding van de tiende verjaardag van het toekennen van de stadstitel aan Zottegem.
De opzet is om tweejaarlijks één of meerdere personen te huldigen die zich voor Zottegem ontegensprekelijk verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal, cultureel, economisch, sportief of enig ander gebied en waarbij men het imago van onze stad tot ver buiten zijn grenzen heeft uitgedragen.

Na voordracht door de Gildemeesters en/of het schepencollege en na goedkeuring door het schepencollege worden deze personen verheven tot "Ridder in de Orde van Sotto" en zij worden meteen ook "Ereburger van de stad Zottegem".
De Gilde staat dan ook onder de hoge bescherming van het stadsbestuur.
 

2. Structuur

De "Gilde van de Orde van Sotto" bestaat uit gildemeesters, erepoorters en ridders.
De "Gildemeesters" zijn de initiatiefnemers, met name Guy Buysse, Vic Harboort, Danny Lamarcq en Felix Van Der Fraenen. Danny Lamarcq heeft intussen afgehaakt. Oud-burgemeesters Edwin De Maesschalck en Herman De Loor zijn "Ere-gildemeester" gebleven en werden ambtshalve opgevolgd door huidig burgemeester Jenne De Potter. 
De "Erepoorters" zijn de leden van de Gilde. Zij ontvangen een "Oorkonde" uit handen van de heer burgemeester, waarmee hun verbondenheid met de Gilde wordt bevestigd. Zij zijn trouw aanwezig op het tweejaarlijks Gildefeest. 
De "Ridders" zijn de eigenlijke ereburgers. In 1995 werden wijlen Etienne Stautemas en Armand Schautteet als eerste ridders gekozen. Hierna volgden in 1997 vice-admiraal Willy Herteleer, chef van de generale staf van het leger, en Urbain Braems. In 1999 werd Laurent De Backer, voorzitter van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, de volgende ereburger van de stad Zottegem. In 2001 viel die eer te beurt aan Charles Schautteet en wijlen Hervé La Barthe en in 2003 aan Luc Van Steenberge, voorzitter van de raad van bestuur van de Beschermde Werkplaats Zottegem. Hiermee werd hulde gebracht aan een bedrijf uit de sociaal-economische sector die 204 mensen tewerkstelt en daarmee de tweede grootste Zottegemse werkgever is.

In 2005 werd Herman De Mulder, stichter van Sportakern Zottegem en nog altijd nationaal Sportaproost, laureaat en in 2007 werd prof. dr. Paul Van Cauwenberge, rector van de UGent, vereremerkt. In 2009 werd muzikale duizendpoot Jean Blaute ereburger, in 2011 Marc Schautteet, ontwerper van bloementapijten in binnen- en buitenland. In 2013 vervoegde Filip De Witte, directeur van het Franse Parc Astérix het rijtje, en in 2015 werd prof. dr. Anne De Paepe, rector van de UGent, gelauwerd. Meest recent, in 2017, werd Anny De Windt, bezielster en fundraiser van BiJeVa ereburger.
 

3. Organisatie

Om de twee jaar worden er ereburgers door de burgemeester tot ridder geslagen tijdens een plechtigheid die gekoppeld is aan een eetmaal en gezellig samenzijn.
Voor die gelegenheid werd ook telkens een uniek kunstwerk gemaakt dat verband hield met onze Zottegemse reuzen, de markantste ambassadeurs van Zottegem.
In 1995 stelde de Gilde Cambrinus in kunstkeramiek voor en in 1997 was het de beurt aan zijn echtgenote Cambrina. In 1999 werd een van de wippelpaardjes in beeld gebracht en twee jaar later werden de kinderen Leo en Trees voorgesteld.
 

4. Toekomstperspectieven

Trouw aan de doelstelling zal het tweejaarlijks gildefeest verder plaatsvinden.
Het is de blijvende bekommernis dit feest een kwalitatief hoog niveau mee te geven en de nieuwe "Ridders-Ereburgers" de hulde te bezorgen die ze verdienen.
 
© Danny Lamarcq