Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Over Zottegem  /  Een vleugje geschiedenis  /  Carnaval 130 jaar geleden

Carnaval 130 jaar geleden


Honderddertig jaar geleden vierde Zottegem Carnaval aan de vooravond van de Vasten, net zoals dat vandaag bijvoorbeeld het geval is in Aalst. Dat leren ons de notulen van de Gemeenteraad van toen:

"Reglement te maeken wegens het vieren van den carnaval.
De Gemeenteraed willende maetregels nemen tot het handhaven van den rust die somtijds wordt gestoord door de buytensporigheden van vermomde persoonen;

Gezien Artikels 78 en 102 der gemeentewet;

Besluit:
Art. 1. Het is verboden tusschen zonnen ondergang en zonnen opgang, zich vermomd te vertoonen, het aenschijn geheel of ten deele bedekt met een masker, op de openbaere wegen en plaetsen van Sottegem, en in de herbergen of huyzen waer aen het publiek wordt drank verkocht.

Art. 2. De overtreders van het voorgaende Artikel zullen door de police of de Agenten der openbaere macht worden ontmaskerd en door de bevoegde rechtbanken verwezen in een straf van enkele politie, boet of gevang.

Art. 3. Het tegenwoordig reglement zal van heden af verplichtend wezen na de bekendmaking die zal worden gedaen op gewoone wijze bij aflezing aengekondigd door het geluyd van de bel op de Merktplaets en in de voornaemste straeten van Sottegem.

Gedaan in vergaedering van 28 februari 1870.”