Een melding doen

Melders kunnen, desgewenst anoniem, schriftelijk en via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem informatie over inbreuken melden bij de meldingskanalen. Ze hebben ook het recht op een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn.

Het meldpunt kan van mondelinge meldingen via een spraakberichtsysteem met gesprekopname:

  • een opname van het gesprek in een duurzame, opvraagbare vorm maken;
  • een volledig en nauwkeurig verslag laten opstellen door de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn om de melding te behandelen. De melder kan eventueel dit verslag controleren, corrigeren en voor akkoord tekenen.

De melders wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van het systeem om gesprekken op te nemen, voor de start van het gesprek.

Als de melder toestemt, maken de meldingskanalen bij een fysieke ontmoeting op verzoek van de melder:

  • een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm;
  • een nauwkeurig verslag van het onderhoud.

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je jouw melding intern of extern hebt ingediend?

Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal jouw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over jouw melding
  • je jezelf uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.

De juistheid van de informatie wordt nagegaan en het meldingskanaal neemt de gepaste maatregelen als er een vermoeden van een inbreuk is.

Meer informatie over jouw melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met jouw melding gebeurde.

Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden. Audit Vlaanderen kan de termijn van drie maanden verlengen tot maximaal zes maanden. In dat geval informeert Audit Vlaanderen de melder en ons lokaal bestuur schriftelijk over de verlenging van de termijn en de reden daarvoor, voor de voormelde termijn van drie maanden verstreken is.

Je komt als melder te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van jouw melding.

Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.