Intern meldpunt

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Algemeen directeur, Koen Codron is als hoofd van het personeel, overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Hij is te bereiken via:

 Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
  sandra.deroeck@zottegem.be
  09 364 65 00

Het hoofd van het personeel, kan de ontvangst en de behandeling van meldingen delegeren aan een personeelslid.

Als je je als klokkenluider zou richten aan een onbevoegd personeelslid of een onbevoegde overheidsinstantie, stuurt dat onbevoegde personeelslid of die onbevoegde overheidsinstantie de melding zo snel mogelijk op veilige wijze door naar het bevoegde personeelslid en wordt je onmiddellijk op de hoogte gebracht van die doorzending.

Bij het behandelen van een melding wordt strikte neutraliteit in acht genomen. In geen geval wordt de melding behandeld door een persoon die betrokken is of was bij de feiten waarop de melding betrekking heeft. Ditzelfde geldt ook voor het extern meldpunt.

Extern meldpunt

Kan je om bovenstaande redenen niet bij het interne meldpunt terecht? Dan kan je terecht bij het extern meldpunt Audit Vlaanderen. U kan Audit Vlaanderen bereiken via:

  Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel
  melding.audit@vlaanderen.be
  T 02 553 45 55

Audit Vlaanderen is de mening toegedaan dat het vertrouwelijk melden in een klokkenluidersregeling absolute prioriteit heeft en wenst jou een zo maximaal mogelijke garantie te geven dat jouw identiteit niet bekend raakt in de rest van de organisatie.

Verklaringen van klokkenluiders vallen niet onder het inzagerecht, tenzij je jouw instemming geeft.