Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Klokkenluiders en onregelmatigheden  /  Bescherming en garanties

Bescherming en garanties


De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties, of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Je krijgt bescherming tegen represailles als je gegronde redenen had om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist was. Wie opzettelijk of bewust onjuiste of misleidende informatie meldt, geniet geen bescherming. De bescherming geldt wel als je ter goeder trouw onjuiste informatie over inbreuken hebt gemeld.

Als je anoniem een melding hebt gemaakt of informatie over een inbreuk openbaar hebt gemaakt en later toch wordt geïdentificeerd, krijg je ook de bescherming van het verbod tegen represailles. In het geval van openbaarmaking moet hierbij aan specifieke voorwaarden voldaan zijn. Zolang ons lokaal bestuur niet op de hoogte is dat een personeelslid een klokkenluidersmelding heeft gemaakt bij een extern meldingskanaal of via openbaarmaking, kunnen maatregelen tegenover dat personeelslid niet gezien worden als een represaille.

Zodra je aantoont dat je een melding of openbaarmaking hebt gemaakt over een inbreuk en je schade hebt geleden, verschuift de bewijslast naar degene die verantwoordelijk is voor de represaille om aan te tonen dat die represaille op geen enkele wijze verband houdt met de melding of de openbaarmaking.