Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Het bestuur

Het bestuur


College

Het college van burgemeester en schepenen, ofwel kortweg college, staat in voor het dagelijks bestuur van de stad.

Gemeenteraad

Naast de namen en contactgegevens van alle leden vind je hier de agenda en de besluiten van de gemeenteraad.

AGB Zottegem

Hier vind je een overzicht van alle leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité van het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) Zottegem.

Vast bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad van maatschappelijk welzijn voor, en voert deze besluiten uit.

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. 

Bijzonder comité sociale dienst

Het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie.

Openbaarheid van Bestuur

Wat is openbaarheid van bestuur, en welke rechten heb je om inzage, uitleg of een afschrift aan te vragen van bestuursdocumenten?

Politieke partijen

Een overzicht van de politieke partijen die verkozen zijn in onze stad, hun vertegenwoordiger en hoe je hen kan contacteren.

Verkiezingsuitslagen

Alle verkiezingsuitslagen sinds de fusie van 1976, met onder meer het aantal stemmen en het aantal zetels per partij