Home  /  Cultuur, sport en vrije tijd  /  Op stap in Zottegem  /  Buurtfeesten

Buurtfeesten


Buurtfeestje bouwen? Stad Zottegem geeft je een duwtje in de rug!

Om het gemeenschapsgevoel aan te zwengelen, subsidieert de stad Zottegem initiatieven die het gemeenschapsgevoel kunnen stimuleren. Een buurtfeest bijvoorbeeld. Wat is er beter om de sfeer in een straat, in een wijk, in een buurt te bevorderen, dan samen de schouders te zetten onder een of ander initiatief, zoals een nieuwjaarsbijeenkomst of een gezellige zomerbarbecue?
Een buurt waar iedereen samen viert, samen iets organiseert of iets onderneemt, loopt veel minder kans om te verzanden in klein gekibbel. Als je samen hebt gezeten, gebabbeld, gelachen of gefeest, dan bel je niet meteen de politie voor een overhangende tak, een blaffende hond of een overijverige doe-het-zelver. In zo’n buurt kan je die dingen uitpraten en creëer je elementaire gemeenschapszin.

Voorwaarden

 • Een buurtfeest moet georganiseerd worden voor een volledige straat of buurt.
 • In een "volledige straat” moeten er minstens 10 gezinnen gedomicilieerd zijn.
 • Een buurt bestaat uit meerdere, aan elkaar grenzende, straten die een organische of traditionele samenhang vertonen (bijvoorbeeld een verkaveling of een groepering rond een pleintje) en waar in totaal minstens 10 gezinnen gedomicilieerd zijn.
 • Een buurtfeest richt zich tot de bewoners van deze straat of buurt.
 • Iedereen van de buurt of straat krijgt toegang tot de activiteiten.
 • Hebben geen recht op een subsidie: privé-feesten, activiteiten met winstoogmerk, feesten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter, buurtkermissen en schoolfeesten.

Aanvragen

 • De aanvraag kan gebeuren door een georganiseerde groep of een tijdelijke samenwerking van buurtbewoners één maand vóór de activiteit plaatsvindt.
 • De aanvraag gebeurt door minimum drie meerderjarige initiatiefnemers, van drie verschillende gezinnen (zonder familieband) die in de betrokken straat of buurt wonen.
 • De aanvraag gebeurt schriftelijk via het aanvraagformulier (ook te verkrijgen bij de dienst Feestelijkheden, Markt 1, 9620 Zottegem).
 • De aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement én die haalbaar zijn op het vlak van veiligheid en mobiliteit komen in aanmerking voor subsidie.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie.

Hoeveel kan je krijgen?

 • De subsidie bedraagt maximum 200 euro per activiteit.
 • Eénzelfde straat, buurt of georganiseerde groep kan slechts één gesubsidieerde activiteit per jaar organiseren.
 • Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke subsidies of toelagen van derden.
 • Deze subsidie kan nooit groter zijn dan de effectief gemaakte kosten.
 • Deze subsidie kan gebruikt worden om organisatiekosten zoals burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, huur tent/zaal, optreden muziekgroep, animatie, promotie, SABAM, … te dekken.
 • De facturen en onkostennota’s worden eerst door de organisatoren betaald.

Wat je zeker moet doen

Om de subsidie te krijgen, moet je een aantal spelregels respecteren. We zetten ze even op een rijtje:
 • Voor de aanvang van de activiteit moet er minstens een schriftelijke uitnodiging bezorgd worden aan de inwoners van de straat of buurt voor wie de activiteit ingericht wordt en aan het stadsbestuur.
 • Bij alle briefwisseling, promotie en uitnodigingen dient duidelijk vermeld: "met de steun van de stad Zottegem”.
 • De initiatiefnemers sluiten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.
 • Uiterlijk één maand na de activiteiten moeten volgende bewijsstukken ingediend worden om de effectieve kosten (uitgaven verminderd met eventuele inkomsten) aan te tonen:
  - brief, uitnodiging, affiches waaruit blijkt dat de activiteit openstond voor iedereen binnen de straat of buurt
  - bewijs dat op het promotiemateriaal de vermelding "met steun van de stad Zottegem” werd opgenomen
  - minstens één sfeerfoto van de activiteit
  - bewijzen van gemaakte onkosten (onkostennota’s, facturen, betalingsbewijzen, ..)
  - bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Op basis van deze gegevens zal na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen de subsidie uitbetaald worden.
Let op: het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot terugvordering van de subsidie en/of tot uitsluiting van toekomstige subsidie.