Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Uw identiteit  /  Wijziging van naam

Wijziging van naam


Wijziging familienaam 

Wie zijn familienaam wil veranderen, moet een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan de Minister van Justitie, dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Uw verzoek moet gebaseerd zijn op ernstige redenen, bijvoorbeeld van familiale, persoonlijke, sociaal-historische of administratieve aard.
 
Meer info vindt u terug op de website van de federale overheid.

Wijziging voornaam 

Sinds 1 augustus 2018 is de bevoegdheid voor de verandering van voornamen overgedragen van de minister van Justitie aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Deze procedure geldt voor Belgen en erkende vluchtelingen en staatlozen. De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Personen die in het buitenland wonen en niet langer in een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen terecht in de gemeente waar zij het laatst waren ingeschreven. Personen die in het buitenland wonen en nooit in een Belgische gemeente waren ingeschreven, kunnen terecht bij de burgerlijke stand van Brussel.
Meerderjarigen dienen hun verzoek zelf in, minderjarigen doen dat via hun wettelijke vertegenwoordiger(s) bij de dienst Burgerzaken.
De aanvrager vult de verklaring van voornaamsverandering aan het loket in en zorgt voor de geboorteakte als hij/zij niet in België geboren is; als de burger wel in België geboren is vraagt de dienst Burgerzaken zelf de geboorteakte.
De Ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het verzoek, waarbij de gevraagde voornamen geen aanleiding mogen geven tot verwarring en verzoeker of derden niet mogen schaden. De voornamen die belachelijk (op zichzelf of samen met de familienaam), hatelijk, absurd of choquerend zijn worden geweigerd en de ambtenaar van de burgerlijke stand gaat de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na. Bij twijfel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand advies inwinnen via de procureur des Konings. Dat advies is niet bindend, maar moet wel binnen de 3 maanden worden gegeven.
Binnen de 3 maanden neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing. Als de beslissing positief is worden alle akte die betrekking hebben op de verzoeker aangepast en vraagt de dienst Burgerzaken een nieuwe identiteitskaart aan. De burger hoeft hiervoor niks zelf te doen. Eventueel moeten ook het rijbewijs en de reispas vernieuwd worden.
Als de beslissing negatief is, krijgt de verzoeker een gemotiveerde beslissing tegen dewelke hij in beroep kan gaan binnen de 30 dagen.
Voor transgenders kunnen de procedures van voornaamsverandering en wijziging registratie geslacht kunnen tegelijkertijd worden aangevraagd. De gekozen voornaam moet in overeenstemming zijn met de gewijzigde situatie. 

Naamverbetering    

Als er een schrijffout in de geboorteakte staat, dan moet u zich met de nodige bewijsstukken (uittreksel uit de geboorteakte van vader en grootvader) wenden tot de Rechtbank van Eerste Aanleg, Bourgondiëstraat 7 te 9700 Oudenaarde. Na een verbeterend vonnis zal de rechtbank de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand verwittigen, die het vonnis binnen de maand overschrijft.


Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Dienst Burgerzaken werkt enkel op afpraak. Een afspraak maken kan online via Zottegem.be/welkom. Hulp nodig? Bel 09 364 65 00.
Openingsuren: 
  • Maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.
  • Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 u.
  • Donderdagavond: 17.00 - 19.30 u.