Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Niet-Belgen  /  Naturalisatie

Naturalisatie


Algemeen

Naturalisatie is een gunstmaatregel die wordt verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Anders dan de nationaliteitsverklaring of -keuze hebben vreemdelingen in dit geval geen recht op de Belgische nationaliteit, maar kan de Kamer hen via een gunst toch tot Belg maken.

Wat is de kostprijs?

De verzoeken tot naturalisatie zijn sinds 1 mei 2000 volledig gratis.

Voorwaarden  

 • ouder zijn dan 18 jaar;
 • op het ogenblik van de aanvraag een wettelijk verblijf hebben;
 • in het bezit zijn van volgende verblijfskaart:
  • een identiteitskaart voor vreemdeling of
  • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor beperkte of onbeperkte duur.
Personen die slechts een tijdelijk verblijfsrecht van drie maanden (of minder) hebben (toeristen, ontvankelijk verklaarde asielzoekers, personen met bijlage 35 ...) kunnen de nationaliteit niet aanvragen, ook al vallen ze onder de andere voorwaarden.

De Kamer verleent in de praktijk echter bijna uitsluitend de nationaliteit aan mensen die een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben op het moment van de aanvraag. Iemand met een tijdelijke witte kaart (bv. met een verblijfsrecht van een jaar) komt dus in principe wel in aanmerking, maar in de praktijk zal de Kamer dit bijna altijd weigeren.

Iemand die slechts tijdelijk en beperkt verblijft, maakt niettemin ook een kans op een goedkeuring op voorwaarde dat hij ondertussen ongeveer 10 jaar legaal in België verblijft op grond van:
 • ofwel het nareizen van ouders die hier studeerden;
 • ofwel ouder zijn van een Belgisch kind, of eentje dat hier geboren is;
 • ofwel een eminent wetenschapper zijn die een verrijking voor België betekent;
 • ofwel 3 jaar wettelijk hoofdverblijf in België gehad hebben.
 
Op het ogenblik van de aanvraag moet men reeds drie jaar wettelijk in België wonen. Volgens de omzendbrief van 25 mei 2007 moeten de periodes met volgende verblijfsdocumenten meegerekend worden bij het berekenen van deze drie jaar:
 • een identiteitskaart voor vreemdeling;
 • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van beperkte of onbeperkte duur (witte kaart);
 • een attest van immatriculatie (oranje of blauwe kaart), of een bijlage 35.
In de praktijk blijkt echter dat de Kamer geen rekening houdt met deze omzendbrief en enkel de periodes met onbeperkt verblijf meerekent (identiteitskaart of BIVR zonder de vermelding "tijdelijk").

Erkende vluchtelingen en staatlozen kunnen reeds een aanvraag indienen na 2 jaar hoofdverblijf gedekt door een wettelijk verblijf. Voor hen telt de gehele periode tussen de asielaanvraag en de erkenning mee voor de berekening van het "hoofdverblijf gedekt door een wettelijk verblijf". Dus ook Bijlage 25 of 26 en alle opvolgende documenten zoals Bijlage 25bis of 26bis en oranje kaart.

In sommige gevallen kan ook verblijf in het buitenland gelijkgesteld worden met (hoofd)verblijf in België:
 • indien de ouders of grootouders Belg zijn;
 • indien u de vereiste duur hier hebt verbleven maar om familiale of beroepsredenen nu niet meer in België bent;
 • indien u nog niet in België bent, maar reeds vroeger een band met België hebt gehad;
 • indien u gedurende heel de periode van de behandeling van het naturalisatieverzoek wettelijk in België hebt verbleven.
Vanaf het moment van de aanvraag tot het moment van de beslissing moet de aanvrager wettelijk in België verblijven.

Benodigde documenten    

 • Correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Originele geboorteakte of gelijkwaardig document
 • Bewijs van woonst met historiek (bijvoorbeeld een uittreksel uit de registers)
 • Een kopie van het verblijfsdocument, voor eensluidend verklaard door de gemeente.
 • Eventueel het bewijs van erkenning al vluchteling of staatsloze
 • Alle stukken die u zelf noodzakelijk acht ter staving van uw aanvraag

Verwerping van de naturalisatieaanvraag

In het Reglement van de Kamer lezen we dat de Kamer aanvragen verwerpt van:
 • personen die veroordeeld zijn voor drugshandel, mensenhandel, pedofilie, zware misdaden, georganiseerde misdaad… Ook als de veroordeling nadien werd "uitgewist", kan de commissie er rekening mee houden.
 • personen die deelnemen of deelnamen aan extremistische bewegingen.
 • personen die slechts beperkte tijd hier mogen verblijven (studenten, diplomaten…).
 • personen die een dubbel huwelijk hebben aangegaan.
 • personen die een schijnhuwelijk hebben aangegaan. 

Verdaging van de naturalisatieaanvraag    

De Kamer zal daarentegen in de volgende gevallen verdagen (uitstellen naar een latere datum):
 • Veroordeelde personen of tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt en die niet onder categorie 1 vallen.
 • Verkeersovertredingen: enkel indien ernstig genoeg en van recente datum.
 • Godsdienstuitoefening staat integratie niet in de weg, behalve wanneer het gaat om fundamentalistische en/of terroristische bewegingen.
Het behoud van herkomstlandgewoonten moeten in een bredere context beoordeeld worden (naast andere vormen van integratie).

Politieke participatie of belangstelling naar het herkomstland toe is op zich ook onvoldoende voor verwerping of verdaging.

Moedwillige en aangetoonde weigering om één van de landstalen aan te leren / spreken kan worden beschouwd door de commissie als een ernstig persoonlijk feit.
Deze verdagingsmogelijkheid wordt door velen bekritiseerd aangezien het onderzoek naar de integratiebereidheid uitdrukkelijk is afgeschaft (zie voorheen). Het onderzoek naar de bereidheid een landstaal te spreken of te leren, kan als een verdoken vorm van "onderzoek naar de integratiewil" worden beschouwd…
De betrokkene wordt op de hoogte gebracht van de verdaging.
 

Automatische verdaging wegens opstarten andere procedure

Wanneer een persoon, die een naturalisatieverzoek heeft ingediend, op een andere wijze de nationaliteit probeert te verkrijgen (bijvoorbeeld door het afleggen van een nationaliteitsverklaring), dan wordt het naturalisatieverzoek automatisch tijdelijk stopgezet. De procedure zal enkel hernomen worden indien de persoon niet op de andere wijze de nationaliteit verkrijgt.Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
Dienst Burgerzaken werkt enkel op afpraak. Een afspraak maken kan online via Zottegem.be/welkom. Hulp nodig? Bel 09 364 65 00.
Openingsuren: 
 • Maandag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 u.
 • Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 u.
 • Donderdagavond: 17.00 - 19.30 u.