Home  /  Burgerzaken  /  Dienstverlening burgerzaken  /  Huwelijk en samenwonen  /  Huwelijk

Huwelijk


Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:
 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens een van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.
De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

 • Wil je graag op een specifieke datum trouwen? Reserveer dan jouw datum door een mail te sturen naar huwelijken@zottegem.be. Dit kan maximaal 6 maanden op voorhand.
 • Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • U wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt meteen een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.
Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Wat meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.
Toekomstige echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook de volgende stukken voorleggen:
 • afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs.
Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Voltrekking van het huwelijk    

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de Ridderzaal van het Egmontkasteel.
 
De tarieven hiervoor zijn:

 • Op woensdag- en vrijdagnamiddag tussen 13.00 en 16.30 uur: gratis
 • Op zaterdag: €230
 • Op andere werkdagen: €195,50
 • Trouwboekje: €23 (niet verplichtend)